vs. Rivalry
NWA TV Championship Match
All Match Types
Watch Add To Playlist Finish of Nikita Koloff vs El Negro
NWA TV Championship Match
NWA World Championship Wrestling | NWA Champ. Wrestling 10-03-87 | 1987-10-03

Watch Add To Playlist Finish of Mike Rotunda vs Rick Steiner
NWA TV Championship Match
NWA World Championship Wrestling | NWA Champ. Wrestling 12-31-88 | 1988-12-30